اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744176&text=%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری