اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744184&text=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85++%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA+%D9%86%D9%82%D9%84+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C

اشتراک گذاری