اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744186&text=%DB%B3+%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7+%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری