اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744216&text=%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%2F%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری