اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744221&text=%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%3A+%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری