اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744235&text=+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DA%A9%D9%84%D8%AA+%D9%88+%D9%82%D9%85%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری