اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744241&text=%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%21%0D%0A

اشتراک گذاری