اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744246&text=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87+%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری