اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744251&text=%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF%3A+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری