اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744281&text=%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری