اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744299&text=%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%2B+%D8%B3%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری