اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744320&text=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D9%87%D9%85%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%87+1400+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%B4%D8%AF+

اشتراک گذاری