اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744356&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D8%B2+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D8%AA%D8%A7+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%B4%D9%85

اشتراک گذاری