اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D116881%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%AE%D8%B4%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA

اشتراک گذاری