اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D134264%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری