اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D140331%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C/%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری