اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D142227%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری