اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D22411%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20+%20%D8%B5%D9%88%D8%AA

اشتراک گذاری