اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=103&text=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری