اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=148&text=%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری