اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=399&text=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری