اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=482&text=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری