اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=88&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2091&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری