اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=news%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=2331&text=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%2013%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8%20&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری