اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=news%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=2357&text=%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%2024%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری