اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=question%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=1&text=%20-%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%84%D9%83%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%9F%20&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری