اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=question%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=2&text=%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%20%D8%9F%20&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری