اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=question%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=3&text=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%9F&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری