اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahanpouya.com/wiki-single/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87&text=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA%20250%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87

اشتراک گذاری