اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/ar/home/istifta/238294/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%8B

اشتراک گذاری