اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/ar/home/istifta/238512/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3

اشتراک گذاری