اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/ar/home/istifta/238523/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3

اشتراک گذاری