اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/ar/home/istifta/238607/%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری