اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/ar/home/istifta/238704/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A9

اشتراک گذاری