اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/ar/home/istifta/254852/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری