اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/185/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری