اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/188/%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

اشتراک گذاری