اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/252673/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری