اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/252674/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%87

اشتراک گذاری