اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/252675/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86

اشتراک گذاری