اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/252711/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84

اشتراک گذاری