اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/252722/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری