اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/252723/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85

اشتراک گذاری