اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/252728/%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85

اشتراک گذاری