اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/256988/%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B0%D9%89%E2%80%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%91%D9%87

اشتراک گذاری