اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/258144/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8

اشتراک گذاری