اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/258146/%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2

اشتراک گذاری