اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/259114/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-(%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D8%B0%D9%89-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%91%D9%87)

اشتراک گذاری