اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/269240/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD

اشتراک گذاری