اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/269369/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87

اشتراک گذاری